Evdokia Koutoumpa

yoga classes from £1

Evdokia Koutoumpa

Tranquil Flow Yoga (Outdoor) Tuesday 7.30pm

£10 or £6 with a Karma Card

Modern Dynamic Flow Thursday 7.00pm

£11 or £7 with a Karma Card